Privacy Notice

SekretesspolicyVi är mycket glada över att du har visat intresse för vårt företag. Dataskydd har en särskilt hög prioritet för förvaltningen av Motedis GmbH. Användningen av Motedis GmbHs Internet-sidor är möjlig utan några uppgifter om personuppgifter. Om en registrerad emellertid vill använda särskilda företagstjänster via vår hemsida, kan behandling av personuppgifter bli nödvändigt. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig och det finns ingen lagstadgad grund för sådan behandling, får vi vanligtvis samtycke från den registrerade.Behandling av personuppgifter, t.ex. namn, adress, e-postadress eller telefonnummer till en registrerad ska alltid överensstämma med GDPR, och i enlighet med landets Specifika dataskyddsbestämmelser som gäller för Motedis GmbH. Med hjälp av denna dataskyddsdeklaration vill vårt företag informera allmänheten om arten, omfattningen och syftet med de personuppgifter vi samlar in, använder och behandlar. Vidare informeras de registrerade med hjälp av denna dataskyddsdeklaration om de rättigheter de har rätt till.Motedis GmbH har som regulator infört många tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa det fullständigaste skyddet av personuppgifter som behandlas via denna webbplats. Internetbaserade dataöverföringar kan emellertid i princip ha säkerhetsbrister, så absolut skydd kan inte garanteras. Av denna anledning är varje registrerad fri att överföra personuppgifter till oss via alternativa medel.1. Definitioner


Motedis GmbHs databeskrivningsdeklaration bygger på de villkor som den europeiska lagstiftaren använder för antagandet av Allmänna databeskyddsförordningen (GDPR). Vårt dataskyddsdeklaration ska vara läsligt och förståeligt för allmänheten, såväl som våra kunder och affärspartner. För att säkerställa detta vill vi först förklara den terminologi som används.I den här dataskyddsdeklarationen använder vi bland annat följande termer:
 • a) Personuppgifter


  Personuppgifter betyder all information om en identifierad eller identifierbar fysisk person ("registrerad"). En identifierbar fysisk person är en som kan identifieras direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till en identifierare, såsom ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en onlineidentifierare eller en eller flera faktorer som är specifika för fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den fysiska personen. • b) Uppgiftsperson


  Datasinnehavare är en identifierad eller identifierbar fysisk person vars personuppgifter behandlas av den registeransvarige som ansvarar för behandlingen. • c) Bearbetning


  Bearbetning är en operation eller uppsättning operationer som utförs på personuppgifter eller på uppsättningar av personuppgifter, oavsett om det sker automatiska metoder, såsom insamling, inspelning, organisation, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, samråd , användning, upplysning genom överföring, spridning eller på annat sätt tillgängliggörande, anpassning eller kombination, begränsning, radering eller förstöring. • d) Begränsning av bearbetningen


  Begränsning av bearbetning är märkning av lagrade personuppgifter i syfte att begränsa bearbetningen i framtiden. • e) Profilering


  Profilering innebär någon form av automatiserad behandling av personuppgifter som består av användningen av personuppgifter för att utvärdera vissa personliga aspekter som rör en fysisk person, särskilt för att analysera eller förutsäga aspekter som rör den fysiska persons prestationer på arbetsplatsen, ekonomisk situation, hälsa , personliga preferenser, intressen, tillförlitlighet, beteende, plats eller rörelser. • f) Pseudonymisering


  Pseudonymisering är behandling av personuppgifter på ett sådant sätt att personuppgifterna inte längre kan tillskrivas en viss registrerad utan att använda ytterligare information, förutsatt att sådan ytterligare information hålls separat och är föremål för tekniska och organisatoriska Åtgärder för att säkerställa att personuppgifter inte tillskrivs en identifierad eller identifierbar fysisk person. • g) Controller eller controller som ansvarar för bearbetningen


  Kontrollen eller den ansvariga för bearbetningen är den fysiska eller juridiska personen, myndigheten, byrå eller annan organ som, ensam eller i samverkan med andra, bestämmer syftet och sättet att behandla personuppgifter. Om syftet med och förfarandet för sådan behandling bestäms av unions- eller medlemsstatslagstiftningen kan den registeransvarige eller de särskilda kriterierna för utnämningen utfärdas genom unions- eller medlemsstatsrätt. • h) Processor


  Processorn är en fysisk eller juridisk person, myndighet, byrå eller annan organ som behandlar personuppgifter på registerns vägnar. • i) Mottagare


  Mottagaren är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annat organ, till vilket personuppgifterna avslöjas, oavsett om en tredje part är eller inte. De offentliga myndigheter som får ta emot personuppgifter inom ramen för en särskild undersökning enligt unions- eller medlemsstatsrätten får emellertid inte betraktas som mottagare. behandlingen av dessa uppgifter av de offentliga myndigheterna ska överensstämma med tillämpliga regler om dataskydd enligt bearbetningens syfte. • j) Tredje part


  Tredje part är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller organ annat än den registrerade, den registeransvarige, processorn och personer som, under den direkta myndigheten hos den registeransvarige eller processorn, har rätt att behandla personuppgifter. • k) Samtycke


  Den registrerades samtycke är en given, specifik, informerad och entydig indikation på den registrerades önskemål, genom vilken han eller hon genom ett uttalande eller genom en tydlig bekräftande handling innebär en överenskommelse om behandling av personuppgifter i samband med honom eller henne.

  2. Namn och adress för regulatorn


  Controller enligt GDPR (General Data Protection Regulation), andra dataskyddslagar som är tillämpliga i Europeiska unionens medlemsstater och andra bestämmelser som rör dataskydd är:  Motedis GmbH


  Stöckerweg 122


  66806 Ensdorf


  Deutschland


  Telefon: +49 (0) 6831508220


  E-post: info@motedis.com


  Webbplats: www.motedis.com  3. Cookies


  Motedis GmbHs internetsidor använder cookies. Cookies är textfiler som lagras i ett datorsystem via en webbläsare.  Många webbplatser och servrar använder cookies. Många cookies innehåller ett så kallat cookie-ID. Ett cookie-ID är en unik identifierare av cookien. Den består av en teckensträng genom vilken webbsidor och servrar kan tilldelas den specifika webbläsare i vilken kakan lagrades. Detta gör det möjligt för besökta webbplatser och servrar att differentiera den enskilda webbläsaren för datafoten från andra webbläsare som innehåller andra cookies. En särskild webbläsare kan identifieras och identifieras med det unika cookie-ID.  Med hjälp av cookies kan Motedis GmbH erbjuda användarna av denna webbplats mer användarvänliga tjänster som inte skulle vara möjliga utan cookie-inställningen.  Med hjälp av en cookie kan informationen och erbjudandenen på vår hemsida optimeras med användaren i åtanke. Cookies tillåter oss, som tidigare nämnts, att känna igen våra webbplatsanvändare. Syftet med detta erkännande är att göra det enklare för användarna att använda vår hemsida. Den webbplatsanvändare som använder cookies, t.ex. behöver inte ange åtkomstdata varje gång webbplatsen är åtkomst, eftersom det tas över av webbplatsen och cookien lagras därmed på användarens datorsystem. Ett annat exempel är kakan i en kundvagn i en webbshop. Online-butiken kommer ihåg de artiklar som en kund har lagt i den virtuella kundvagnen via en cookie.  Den registrerade kan när som helst förhindra att cookies ställs in via vår webbplats med hjälp av en motsvarande inställning av den använda webbläsaren och kan därmed permanent neka inställningen av cookies. Vidare kan redan angivna cookies raderas när som helst via en webbläsare eller andra program. Detta är möjligt i alla populära webbläsare. Om den registrerade inaktiverar inställningen av cookies i den använda webbläsaren kan inte alla funktioner på vår webbplats vara helt användbara.  4. Samling av allmänna data och information


  Motedis GmbHs webbplats samlar in en serie allmänna data och information när en registrerad eller ett automatiskt system samlar upp webbplatsen. Denna generella data och information lagras i serverns loggfiler. Samlat kan vara (1) de webbläsartyper och versioner som används, (2) operativsystemet som används av åtkomstsystemet, (3) den webbplats från vilken ett åtkomstsystem når vår webbplats (så kallade hänvisningar), (4) suben webbplatser, (5) datum och tid för åtkomst till Internet-webbplatsen, (6) en Internetprotokolladress (IP-adress), (7) Internetleverantören för åtkomstsystemet och (8) alla andra liknande data och information som kan användas vid angrepp på våra informationsteknologisystem.  Vid användning av dessa generella data och information drar Motedis GmbH inga slutsatser om den registrerade. Snarare behövs denna information för att (1) leverera innehållet på vår hemsida korrekt, (2) optimera innehållet på vår hemsida samt dess annonsering, (3) säkerställa långsiktig lönsamhet för våra informationsteknologisystem och webbplatsteknik , och (4) ge brottsbekämpande myndigheter den information som behövs för brottmål vid en cyberattack. Därför analyserar Motedis GmbH statistiskt anonymt anonym data och information för att öka dataskyddet och datasäkerheten hos vårt företag och för att säkerställa en optimal skyddsnivå för de personuppgifter vi behandlar. Den anonyma data i serverns loggfiler lagras separat från alla personuppgifter som tillhandahålls av en registrerad.  5. Registrering på vår hemsida


  Den registrerade har möjlighet att registrera sig på registeransvarigas webbplats med angivande av personuppgifter. Vilka personuppgifter som överförs till regulatorn bestäms av respektive ingångsmask som används för registreringen. De personuppgifter som registrerats av den registrerade samlas in och lagras uteslutande för kontrollanvändarens interna användning och för egna ändamål. Styrenheten kan begära överföring till en eller flera processorer (t ex en pakettjänst) som också använder personuppgifter för ett internt ändamål som kan hänföras till kontrollenheten.  Genom att registrera på regulatorns webbplats, lagras IP-adressen som tilldelats av Internetleverantören (ISP) och används av registreringsdatumet och tidpunkten för registreringen. Lagringen av dessa data sker mot bakgrund av att detta är det enda sättet att förhindra missbruk av våra tjänster och, om det behövs, för att göra det möjligt att undersöka begåda brott. I så fall är lagringen av dessa data nödvändig för att säkra kontrollenheten. Dessa uppgifter överförs inte till tredje part om det inte finns lagstadgad skyldighet att vidarebefordra uppgifterna, eller om överföringen tjänar syftet med straffrättsligt åtal.  Registreringen av den registrerade, med frivillig uppgift om personuppgifter, syftar till att göra det möjligt för den registeransvarige att erbjuda det registrerade innehållet eller tjänster som endast kan erbjudas till registrerade användare på grund av den aktuella saken. Registrerade personer kan när som helst ändra de personuppgifter som anges under registreringen eller helt att radera dem från registeransvarigas data.  Den registeransvarige ska när som helst tillhandahålla information på begäran till varje registrerad om vilken personuppgifter som lagras om den registrerade. Dessutom ska den registeransvarige korrigera eller radera personuppgifter på begäran eller uppgift om den registrerade, om det inte finns lagstadgade lagringsskyldigheter. Hela den registeransvariges anställda är tillgänglig för den registrerade i detta avseende som kontaktpersoner.  6. Kontaktmöjlighet via webbplatsen


  Motedis GmbHs webbplats innehåller information som möjliggör snabb elektronisk kontakt till vårt företag, samt direktkontakt med oss, som också innehåller en allmän adress för den sk e-postadressen (e-postadressen). Om en registrerad kontaktar kontrollanten via e-post eller via en kontaktformulär lagras de personuppgifter som överförs av den registrerade automatiskt. Sådana personuppgifter som överförs på frivillig basis av en registrerad till datatillsynsmannen lagras i syfte att behandla eller kontakta den registrerade. Det finns ingen överföring av denna personuppgifter till tredje part.  7. Kommentarer fungerar i bloggen på webbplatsen


  Motedis GmbH ger användarna möjlighet att lämna enskilda kommentarer om enskilda bloggbidrag på en blogg, som finns på regulatorns hemsida. En blogg är en webbaserad, allmänt tillgänglig portal, genom vilken en eller flera personer som heter bloggare eller webbbloggar kan lägga upp artiklar eller skriva ner tankar i så kallade bloggposter. Blogpostar kan vanligtvis kommenteras av tredje part.  Om en registrerad lämnar en kommentar till den blogg som publiceras på denna webbplats lagras och publiceras även de synpunkter som den registrerade gör, samt information om datumet för kommentaren och användarens (pseudonym) som valts av den registrerade. Dessutom loggas IP-adressen som tilldelats av Internet-leverantören (ISP) till den registrerade. Denna lagring av IP-adressen sker av säkerhetsskäl och om den registrerade bryter mot tredje parts rättigheter eller skickar in olagligt innehåll genom en given kommentar. Lagringen av dessa personuppgifter är därför i den egna datatillsynsmyndighetens eget intresse, så att han kan exculpate i händelse av en överträdelse. Denna insamlade personuppgifter kommer inte att överföras till tredje part, såvida inte sådan överföring krävs enligt lag eller tjänsten syftar till att försvara den registeransvarige.  8. Prenumeration på kommentarer i bloggen på hemsidan  Synpunkterna i Motedis GmbHs blogg kan prenumereras av tredje part. I synnerhet finns det möjligheten att en kommentator abonnerar på kommentarerna efter hans kommentarer på ett visst blogginlägg.  Om en registrerad bestämmer sig för att prenumerera på alternativet skickar regulatorn ett automatiskt bekräftelsemail för att kontrollera dubbeloptagningsförfarandet om huruvida ägaren av den angivna e-postadressen bestämde sig för detta alternativ . Alternativet att prenumerera på kommentarer kan avslutas när som helst.  9. Rutinmässig radering och blockering av personuppgifter


  Den registeransvarige ska behandla och lagra personuppgifter för den registrerade endast under den period som är nödvändig för att uppnå syftet med lagring eller, i den mån det beviljas av den europeiska lagstiftaren eller andra lagstiftare i lagar eller förordningar som controller är föremål för.  Om lagringsformen inte är tillämplig eller om en lagringsperiod som föreskrivs av den europeiska lagstiftaren eller annan behörig lagstiftare löper ut, är personuppgifter rutinmässigt blockerade eller raderade i enlighet med rättsliga krav.  10. Den registrerades rättigheter  • a) Rätt till bekräftelse


   Varje registrerad person ska ha rättighet som beviljats ​​av den europeiska lagstiftaren för att få från den registeransvarige bekräftelsen om huruvida personuppgifter om honom eller henne behandlas eller inte. Om en registrerad vill utnyttja denna rätt till bekräftelse kan han / hon när som helst kontakta någon anställd hos den registeransvarige.  • b) Rätt till åtkomst


   Varje registrerad person ska ha rättighet som beviljats ​​av den europeiska lagstiftaren för att från den registeransvarige få gratis information om hans eller hennes personuppgifter som lagras när som helst och en kopia av denna information. Dessutom ger de europeiska direktiven och förordningarna den registrerade tillgång till följande uppgifter:
   • Syftet med behandlingen;
   • berörda kategorier av personuppgifter,
   • Mottagarna eller kategorierna av mottagare till vilka personuppgifterna har eller kommer att avslöjas, särskilt mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer.
   • Om möjligt, den planerade perioden för vilken personuppgifterna ska lagras eller, om det inte är möjligt, de kriterier som används för att bestämma den perioden.
   • Förekomsten av rätten att begära reglering av eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling av personuppgifter om den registrerade eller motsätta sig sådan behandling.
   • Förekomsten av rätten att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet
   • där personuppgifterna inte samlas in från den registrerade, all tillgänglig information om källan,
   • Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, som avses i artikel 22.1 och 22.4 i GDPR och, åtminstone i dessa fall, meningsfull information om den aktuella logiken, liksom betydelsen och Förutsedda konsekvenser av sådan behandling för den registrerade.


    Den registrerade ska vidare ha rätt att få information om huruvida personuppgifter överförs till ett tredjeland eller till en internationell organisation. Om så är fallet ska den registrerade ha rätt att informeras om lämpliga skyddsåtgärder i samband med överföringen.    Om en registrerad vill utnyttja denna rätt till åtkomst, kan han eller hon när som helst kontakta någon anställd hos den registeransvarige.   • c) Rätt till rättelse


    Varje registrerad ska ha rättighet som beviljats ​​av den europeiska lagstiftaren för att utan dröjsmål få registret från den registeransvarige om felaktiga personuppgifter om honom eller henne. Med hänsyn till syftet med behandlingen ska den registrerade ha rätt att ha slutförda ofullständiga personuppgifter, bland annat genom att tillhandahålla ett kompletterande uttalande.    Om en registrerad vill utöva denna rätt till rättelse kan han / hon när som helst kontakta någon anställd hos den registeransvarige.   • d) Rätt till radering (Rätt att glömma)


    Varje registrerad ska ha rättighet som beviljats ​​av den europeiska lagstiftaren för att få den person som raderar personuppgifter raderas utan otillbörlig dröjsmål och den registeransvarige har skyldighet att radera personuppgifter utan onödigt dröjsmål om en av Följande skäl gäller, så länge behandlingen inte är nödvändig:
    • Personuppgifterna är inte längre nödvändiga i förhållande till syftet med vilka de samlades eller på annat sätt behandlades.
    • Den registrerade drar tillbaka sitt samtycke till vilket behandlingen är baserad enligt artikel 6.1 ai GDPR eller artikel 9.2 ai GDPR, och där det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.
    • Den registrerade motsätter sig behandlingen i enlighet med artikel 21.1 i GDPR och det finns inga övergripande legitima skäl för behandlingen eller den registrerade motverkar behandlingen enligt artikel 21.2 i GDPR.
    • Personuppgifterna har behandlats olagligt.
    • Personuppgifterna måste raderas för att följa en lagstadgad skyldighet i unions- eller medlemsstatslag som den registeransvarige är föremål för.
    • Personuppgifterna har samlats i samband med erbjudandet om informationssamhällets tjänster som avses i artikel 8.1 i GDPR.


     Om en av de ovan angivna skälen gäller och en registrerad önskar begära radering av personuppgifter lagrade av Motedis GmbH, kan han / hon när som helst kontakta någon anställd hos regulatorn. En anställd hos Motedis GmbH ska omedelbart se till att raderingsförfrågan omedelbart efterlevs.     Om registeransvarig har offentliggjort personuppgifter och enligt artikel 17.1 är skyldig att radera personuppgifterna ska den registeransvarige, med hänsyn till tillgänglig teknik och kostnader för genomförandet, vidta rimliga åtgärder, inklusive tekniska åtgärder, att informera andra kontrollanter som behandlar de personuppgifter som den registrerade har begärt radering av sådana kontrollanter av eventuella länkar till eller kopiering eller replikering av dessa personuppgifter, såvitt inte behandling krävs. En anställd hos Motedis GmbH kommer att vidta nödvändiga åtgärder i enskilda fall.    • e) Rätt till begränsning av bearbetning


     Varje registrerad ska ha rättighet som beviljats ​​av den europeiska lagstiftaren för att få från den registeransvarige begränsningen av bearbetningen där något av följande gäller:
     • Korrektheten i personuppgifterna bestrids av den registrerade, under en period som gör det möjligt för kontrollen att verifiera riktigheten av personuppgifterna.
     • Bearbetningen är olaglig och den registrerade motsätter sig radering av personuppgifter och begär istället begränsningen av användningen istället.
     • Den registeransvarige behöver inte längre personuppgifterna för bearbetningens ändamål, men de krävs av den registrerade för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga krav.
     • Den registrerade har gjort invändningar mot bearbetning enligt artikel 21.1 i GDPR i avvaktan på kontrollen av om den registeransvariges legitima grunder överreder den registrerade.


      Om en av ovannämnda villkor är uppfyllda och en registrerad önskar begära begränsning av behandlingen av personuppgifter lagrade av Motedis GmbH, kan han eller hon när som helst kontakta någon anställd hos regulatorn. Motedis GmbHs anställd kommer att ordna begränsningen av behandlingen.     • f) Rätt till dataöverförbarhet


      Varje registrerad person ska ha rättighet som beviljats ​​av den europeiska lagstiftaren, för att få personuppgifter om honom eller henne, som lämnades till en registeransvarig, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Han eller hon ska ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan registeransvarig utan hinder från den registeransvarige som personuppgifterna har lämnats till, så länge behandlingen är grundad på samtycke enligt artikel 6.1 a GDPR eller punkt a) i artikel 9.2 i GDPR eller på ett kontrakt enligt artikel 6.1 b i GDPR, och bearbetningen genomförs med automatiska medel så länge som bearbetningen är inte nödvändig för utförandet av en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller i utövandet av officiell myndighet som är ansvarig för den registeransvarige.      Vid utövandet av hans eller hennes rätt till dataöverföring enligt artikel 20.1 i GDPR ska dessutom den registrerade ha rätt att få personuppgifter som sänds direkt från en kontrollant till en annan, där det är tekniskt möjligt och när de gör det påverkar inte andras rättigheter och friheter.      För att försäkra sig rätten till dataportabilitet kan den registrerade när som helst kontakta någon anställd hos Motedis GmbH.

     • g) Rätt till invändning


      Varje registrerad ska ha rättighet som beviljats ​​av den europeiska lagstiftaren att när som helst, mot bakgrund av sin situation, invända mot behandling av personuppgifter om honom eller henne, som grundar sig på punkt e) eller f) i artikel 6.1 i GDPR. Detta gäller också för profilering baserat på dessa bestämmelser.      Motedis GmbH ska inte längre behandla personuppgifterna i händelse av invändningen, om inte vi kan visa tvingande legitima grunder för behandlingen som bryter mot den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller för etablering, övning eller försvar av rättsliga krav.      Om Motedis GmbH behandlar personuppgifter för direkt marknadsföring ska den registrerade ha rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter avseende honom eller henne för sådan marknadsföring. Detta gäller profilering i den mån det är relaterat till sådan direktmarknadsföring. Om den registrerade protesterar mot Motedis GmbH för bearbetningen för direkt marknadsföring, kommer Motedis GmbH inte längre att behandla personuppgifterna för dessa ändamål.      Dessutom har den registrerade rätt att motsätta sig behandling av personuppgifter om honom eller henne av Motedis GmbH för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål med anledning av sin specifika situation till artikel 89.1 i GDPR, om inte behandlingen är nödvändig för utförandet av en uppgift som utförs av hänsyn till allmänintresset.      För att utöva rätten till invändning kan den registrerade kontakta någon anställd hos Motedis GmbH. Dessutom är den registrerade fritt i samband med användningen av informationssamhällets tjänster, och trots att det är tillämpligt i direktiv 2002/58 / EG, att använda sin rätt att göra invändningar via automatiska medel med hjälp av tekniska specifikationer.     • h) Automatiserat individuellt beslutsfattande, inklusive profilering


      Varje registrerad person ska ha rättighet som beviljats ​​av den europeiska lagstiftaren för att inte omfattas av ett beslut som enbart grundar sig på automatisk behandling, inklusive profilering, som har rättsverkningar för honom eller henne eller på liknande sätt påverkar honom eller henne så länge eftersom beslutet (1) inte är nödvändigt för att ingå eller utföra ett kontrakt mellan den registrerade och en datakontrollant eller (2) inte är auktoriserad enligt unionens eller medlemsstaternas lagstiftning som den registeransvarige är föremål för och som också fastställer lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter och berättigade intressen, eller (3) inte bygger på den registrerades uttryckliga samtycke.      Om beslutet (1) är nödvändigt för att ingå eller utföra ett kontrakt mellan den registrerade och en datakontrollant, eller (2) den är baserad på den registrerades uttryckliga samtycke, ska Motedis GmbH genomföra lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter och berättigade intressen, åtminstone rätten att erhålla mänsklig intervention hos den registeransvarige, för att uttrycka sin åsikt och bestrida beslutet.      Om den registrerade vill utöva sina rättigheter avseende automatiserat individuellt beslutsfattande kan han / hon när som helst kontakta någon anställd hos Motedis GmbH.
     • i) Rätt att återkalla samtycke om dataskydd


      Varje registrerad person ska ha rättighet som beviljats ​​av den europeiska lagstiftaren att när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av hans eller hennes personuppgifter.      Om den registrerade vill utnyttja rätten att återkalla samtycket kan han / hon när som helst kontakta någon anställd hos Motedis GmbH.

      11. Dataskyddsbestämmelser om ansökan och användningen av Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)


      På den här webbplatsen har regulatorn integrerat komponenten i Google Analytics (med anonymiseringsfunktionen). Google Analytics är en webbanalystjänst. Webanalys är samling, samling och analys av data om besökarnas uppförande på webbplatser. En webbanalystjänst samlar bland annat uppgifter om den webbplats från vilken en person har kommit (den så kallade referenten), vilka undersidor som besöktes, eller hur ofta och under vilken tid en undersida visades. Webanalys används huvudsakligen för optimering av en webbplats och för att utföra en kostnads-nyttoanalys av internetannonsering.      Operatören av Google Analytics-komponenten är Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.      För webbanalys via Google Analytics använder regulatorn programmet "_gat. _anonymizeIp". Med hjälp av denna ansökan förkortas IP-adress för den registrerades Internetanslutning av Google och anonymiseras när de kommer åt våra webbplatser från en EU-medlemsstat eller en annan avtalsslutande stat till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

      Syftet med Google Analytics-komponenten är att analysera trafiken på vår webbplats. Google använder de samlade uppgifterna och informationen bland annat för att utvärdera användningen av vår webbplats och att tillhandahålla onlinerapporter som visar aktiviteterna på våra webbplatser och att tillhandahålla andra tjänster avseende användningen av vår webbplats för oss.

      Google Analytics placerar en cookie på datasystemets datatekniska system. Definitionen av kakor förklaras ovan. Med inställningen av cookien kan Google analysera användningen av vår webbplats. Vid varje uppringning till en av de enskilda sidorna på den här webbplatsen, som drivs av regulatorn och i vilken en Google Analytics-komponent integrerades, kommer Internet-webbläsaren på datateknologins system automatiskt att skicka data via Google Analytics-komponent i syfte att annonsera online och avveckla provisioner till Google. Under det här tekniska förfarandet får företaget Google kunskap om personlig information, såsom den registrerades IP-adress, som bland annat tjänar Google för att förstå besökarnas och klickens ursprung och därefter skapa uppgörelser för kommissionen. < / p>

      Kakan används för att lagra personlig information, till exempel åtkomsttid, platsen från vilken åtkomsten gjordes och hur ofta besöket på vår webbplats gjorts av den registrerade. Vid varje besök på vår webbplats kommer sådana personuppgifter, inklusive IP-adressen för den Internetanslutning som används av den registrerade, att överföras till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan överföra dessa personuppgifter samlade genom det tekniska förfarandet till tredje part.      Den registrerade kan, som sagt ovan, förhindra att cookies ställs in via vår hemsida när som helst genom en motsvarande justering av den webbläsare som används och därmed permanent neka inställningen av cookies. En sådan anpassning till den använda webbläsaren skulle också hindra Google Analytics från att ställa in en cookie på den datasystemets datatekniska system. Dessutom kan cookies som redan används av Google Analytics, när som helst raderas via en webbläsare eller andra program.      Dessutom har den registrerade möjligheten att invända mot en samling av data som genereras av Google Analytics, vilket är relaterat till användningen av denna webbplats, liksom behandlingen av dessa data av Google och chansen att utesluta sådana. För detta ändamål måste den registrerade hämta en webbläsaretillägg under länken https://tools.google.com/dlpage/gaoptout och installera den. Den här webbläsartillägget berättar Google Analytics via en JavaScript, att eventuella data och information om besök på internetsidor kanske inte överförs till Google Analytics. Installationen av webbläsartillägg betraktas som en invändning av Google. Om datatekniska datasystem senare raderas, formateras eller installeras, måste den registrerade ominstallera webbläsartillägg för att inaktivera Google Analytics. Om webbläsartillägget avinstallerades av den registrerade eller någon annan person som kan hänföras till deras kompetensområde eller är inaktiverad, är det möjligt att utföra ominstallationen eller återaktiveringen av webbläsartilläggen.      Du kan också inaktivera Google Analytics-spårningen genom att klicka här:
      Inaktivera Google Analytics      Ytterligare information och gällande bestämmelser om dataskydd i Google kan hämtas på https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/ och under http://www.google.com/analytics/terms /us.html. Google Analytics förklaras vidare under följande länk https://www.google.com/analytics/.      12. Dataskyddsbestämmelser om ansökan och användningen av Google-AdWords      På denna webbplats har regulatorn integrerat Google AdWords. Google AdWords är en tjänst för Internet-annonsering som gör det möjligt för annonsören att placera annonser i Google-sökmotorresultat och Googles annonseringsnätverk. Google AdWords tillåter en annonsör att fördefiniera specifika sökord med hjälp av vilka en annons på Googles sökresultat först visas då användaren använder sökmotorn för att hämta ett sökordssökande sökresultat. I Googles annonsnätverk distribueras annonserna på relevanta webbsidor med hjälp av en automatisk algoritm, med hänsyn till de tidigare definierade sökorden.      Verksamhetsbolaget i Google AdWords är Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.      Syftet med Google AdWords är att marknadsföra vår webbplats genom att inkludera relevant annonsering på tredje parts webbplatser och i sökmotorns resultat från sökmotorn Google och en inläggning av tredjepartsannonsering på vår webbplats. < / p>

      Om en registrerad når vår webbplats via en Google-annons, läggs en konverteringskaka in på datatekniken för den registrerade via Google. Definitionen av kakor förklaras ovan. En konverteringskaka förlorar sin giltighet efter 30 dagar och används inte för att identifiera den registrerade. Om kakan inte har löpt ut används konverteringskakan för att kontrollera om vissa undersidor, till exempel kundvagnen från ett onlinebutikssystem, hämtades på vår hemsida. Genom konverteringskakan kan både Google och regulatorn förstå huruvida en person som nådde en AdWords-annons på vår webbplats genererade försäljning, det vill säga utförd eller avbruten en försäljning av varor.      Den data och information som samlas in genom användningen av konverteringskakan används av Google för att skapa besökstatistik för vår webbplats. Besöksstatistiken används för att bestämma det totala antalet användare som har blivit betalda via AdWords-annonser för att fastställa framgången eller misslyckandet för varje AdWords-annons och att optimera våra AdWords-annonser i framtiden. Varken vårt företag eller andra Google AdWords-annonsörer får information från Google som kan identifiera den registrerade.      Konverteringskakan lagrar personlig information, t.ex. de Internet-sidor som besökaren besökte. Varje gång vi besöker våra webbsidor skickas personuppgifter, inklusive IP-adressen för den Internetanslutning som används av den registrerade, till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan överföra dessa personuppgifter samlade genom det tekniska förfarandet till tredje part.      Den registrerade kan när som helst förhindra att cookies ställs in på vår webbplats, enligt ovan, med hjälp av en motsvarande inställning av den webbläsare som används och därmed permanent neka inställningen av cookies. En sådan inställning av den använda webbläsaren skulle också hindra Google från att placera en konverteringskaka på datasystemets datatekniska system. Dessutom kan en cookieuppsättning av Google AdWords när som helst raderas via webbläsaren eller andra program.      Den registrerade har möjlighet att invända mot den räntebaserade annonsen från Google. Därför måste den registrerade få åtkomst från var och en av de webbläsare som används länken www.google.de/settings/ads och ange önskade inställningar.      Ytterligare information och gällande bestämmelser om dataskydd i Google kan hämtas på https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/.      13. Dataskyddsbestämmelser om ansökan och användningen av YouTube


      På denna webbplats har regulatorn inbyggda komponenter på YouTube. YouTube är en internetvideoportal som gör att videoutgivare kan ställa in videoklipp och andra användare kostnadsfritt, vilket också ger gratis visning, granskning och kommentar till dem. YouTube tillåter dig att publicera alla typer av videoklipp, så att du kan få tillgång till både fullfilmer och tv-sändningar, liksom musikvideor, släpvagnar och videor som användarna gör via internetportalen.      YouTube-verksamhetsbolaget är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC är ett dotterbolag till Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.      Vid varje uppringning till en av de enskilda sidorna på den här webbplatsen, som drivs av regulatorn och på vilken en YouTube-komponent (YouTube-video) integrerades, kan webbläsaren på datateknets informationsteknologisystem uppmanas automatiskt att hämta en visning av motsvarande YouTube-komponent. Ytterligare information om YouTube kan erhållas på https://www.youtube.com/yt/about/en/. Under det här tekniska förfarandet får YouTube och Google kunskap om vilken specifika undersida på vår webbplats som besökaren besökte.      Om den registrerade är inloggad på YouTube, känner igen YouTube med varje uppringning till en undersida som innehåller en YouTube-video, vilken specifika undersida på vår webbplats besökte av den registrerade. Denna information samlas in av YouTube och Google och tilldelas respektive registrerade YouTube-konto.      YouTube och Google kommer att få information via den YouTube-komponent som den registrerade har besökt vår webbplats om den registrerade vid inloggningen till vår webbplats loggas in på YouTube. Detta sker oberoende av om personen klickar på en YouTube-video eller inte. Om en sådan överföring av denna information till YouTube och Google inte är önskvärd för den registrerade kan leveransen förebyggas om den registrerade loggar av från sitt eget YouTube-konto innan en uppringning till vår webbplats görs.      YouTube: s bestämmelser om dataskydd finns på https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/, ge information om insamling, behandling och användning av personuppgifter av YouTube och Google.      14. Betalningsmetod: Dataskyddsbestämmelser om användningen av PayPal som betalningsverksamhet


      På denna webbplats har regulatorn inbyggda komponenter i PayPal. PayPal är en online betalningstjänstleverantör. Betalningar behandlas via så kallade PayPal-konton, som representerar virtuella privata eller företagskonton. PayPal kan också bearbeta virtuella betalningar via kreditkort när en användare inte har ett PayPal-konto. Ett PayPal-konto hanteras via en e-postadress, varför det inte finns några klassiska kontonummer. PayPal gör det möjligt att utlösa betalningar online till tredje part eller att få betalningar. PayPal accepterar också förvaltarfunktioner och erbjuder köparskyddstjänster.      Det europeiska operativsystemet för PayPal är PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.      Om den registrerade väljer "PayPal" som betalningsalternativ i webbutiken under beställningsprocessen skickar vi automatiskt data från den registrerade till PayPal. Genom att välja detta betalningsalternativ accepterar den registrerade överföringen av personuppgifter som krävs för betalningsbehandling.      Personuppgifterna som skickas till PayPal är vanligtvis förnamn, efternamn, adress, e-postadress, IP-adress, telefonnummer, mobilnummer eller annan information som krävs för betalningsbehandling. Vid bearbetning av inköpsavtalet krävs också sådana personuppgifter, som är i samband med respektive order.      Dataöverföringen riktar sig till betalningsbehandling och bedrägeribekämpning. Kontrollenheten överför personuppgifter till PayPal, särskilt om ett legitimt intresse för överföringen ges. De personuppgifter som utväxlas mellan PayPal och den registeransvarige för behandling av data kommer att sändas via PayPal till ekonomiska kreditbyråer. Denna överföring är avsedd för identitets- och kreditvärdighetskontroller.      PayPal kommer vid behov att vidarebefordra personuppgifter till medlemsförbund och tjänsteleverantörer eller underleverantörer i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla avtalsförpliktelser eller för att uppgifter ska behandlas i ordern.      Den registrerade har möjlighet att när som helst återkalla samtycke för hantering av personuppgifter från PayPal. En återkallelse ska inte ha någon inverkan på personuppgifter som måste behandlas, användas eller överföras i enlighet med (kontraktsmässig) betalningsbehandling.      De tillämpliga bestämmelserna om dataskydd i PayPal kan hämtas på https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.      15. Rättslig grund för behandlingen


      Art. 6 (1) tänd. en GDPR fungerar som den rättsliga grunden för bearbetningsoperationer för vilka vi erhåller samtycke för ett specifikt förädlingsändamål. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för utförandet av ett kontrakt till vilket den registrerade är part, vilket exempelvis är fallet när bearbetningsoperationer är nödvändiga för leverans av varor eller att tillhandahålla någon annan tjänst, är behandlingen baserat på artikel 6.1 lit. b GDPR. Detsamma gäller sådana behandlingar som är nödvändiga för att genomföra före kontraktsåtgärder, till exempel vid undersökningar om våra produkter eller tjänster. Är vårt företag föremål för en laglig skyldighet enligt vilken behandling av personuppgifter krävs, t.ex. för att skatteförpliktelser uppfylls, är behandlingen baserad på Art. 6 (1) tänd. c GDPR.
      I sällsynta fall kan behandling av personuppgifter vara nödvändigt för att skydda den registrerades livsintressen eller en annan fysisk person. Detta skulle exempelvis vara fallet om en besökare skadades i vårt företag och hans namn, ålder, sjukförsäkring eller annan viktig information skulle behöva vidarebefordras till en läkare, sjukhus eller annan tredje part. Då skulle behandlingen vara baserad på Art. 6 (1) tänd. d GDPR.
      Slutligen kan bearbetningsoperationer baseras på artikel 6.1 lit. f GDPR. Denna rättsliga grund används för bearbetning som inte omfattas av någon av ovan nämnda rättsliga grunder, om bearbetning är nödvändig för de legitima intressen som bolaget eller tredje part förfogar över, utom om sådana intressen bryts mot intressena eller grundläggande rättigheter och friheter hos den registrerade som kräver skydd av personuppgifter. Sådana bearbetningsoperationer är särskilt tillåtna eftersom de specifikt har nämnts av den europeiska lagstiftaren. Han ansåg att ett berättigat intresse skulle kunna antas om den registrerade är en kund hos den registeransvarige (skäl 47, mening 2 GDPR).      16. De legitima intressen som kontrollanten eller en tredje part förfogar


      Om behandlingen av personuppgifter baseras på artikel 6.1 lit. f GDPR Vårt legitima intresse är att utföra vår verksamhet till förmån för alla våra anställdas och aktieägares välbefinnande.      17. Period för vilken personuppgifterna ska sparas


      Kriterierna för att bestämma lagringsperioden för personuppgifter är den lagstadgade lagringsperioden. Efter utgången av den perioden raderas motsvarande data rutinmässigt, så länge det inte längre är nödvändigt för kontraktets fullgörande eller påbörjandet av ett kontrakt.      18. Tillhandahållande av personuppgifter som lagstadgade eller avtalsenliga krav Krav som krävs för att ingå kontrakt Den registrerades skyldighet att lämna personuppgifter möjliga följder av misslyckande att tillhandahålla sådana uppgifter


      Vi förtydligar att tillhandahållandet av personuppgifter delvis krävs enligt lag (t.ex. skattebestämmelser) eller kan också härröra från avtalsbestämmelser (t ex information om avtalspartnern).

      Ibland kan det vara nödvändigt att ingå ett avtal om att den registrerade ger oss personuppgifter, vilka därefter måste behandlas av oss. Den registrerade är till exempel skyldig att ge oss personuppgifter när vårt företag tecknar avtal med honom eller henne. Den icke-tillhandahållande av personuppgifter skulle få till följd att kontraktet med den registrerade inte kunde ingås.

      Innan personuppgifter tillhandahålls av den registrerade måste den registrerade kontakta någon anställd. Arbetstagaren förtydligar den registrerade om tillhandahållandet av personuppgifterna krävs enligt lag eller kontrakt eller är nödvändig för ingående av kontraktet, om det finns en skyldighet att tillhandahålla personuppgifter och konsekvenserna av att de personliga personuppgifterna inte är avsedda data.      19. Förekomsten av automatiserat beslutsfattande


      Som ansvarigt företag använder vi inte automatiskt beslutsfattande eller profilering.      Denna sekretesspolicy har genererats av generalsekreteraren för sekretesspolicy på DGD - Your Extern DPO som utvecklades i samarbete med tyska advokater från WILDE BEUGER SOLMECKE, Köln.

 Backa